فرم ارائه پیشنهاد
اطلاعات فردی
+ -
* نام و نام خانوادگی :
* نام محل کار :
* شغل/سمت :
* ادرس پست الکترونیک :
* تلفن تماس :
عنوان پیشنهاد
+ -
* عنوان پیشنهاد :
کدشناسایی :
* چگونگی اشنایی با شرکت فرآورده های نسوز ایران :
* شرح پیشنهاد :
* با اجرای پیشنهاد شما چه نتایجی حاصل خواهد شد؟ :ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :